Регистрация за посетители

Регистрацията важи и за двата дни на събитието.

Регистрацията е безплатна, но задължителна!

Регистрирайте се!
(15 секунди)

Попълнете профила си!
(1 минута)

Получете одобрение
...иии ви очакваме!

За да се включите в събитието, трябва да отговаряте на поне 1 от следните 2 критерия:

1. Професионален опит, релевантен за позициите, от които се интересувате

2. Образование/квалификация, релевантни за позициите, от които се интересувате