Kohlman Johnson - Active Learning and Continuous Improvement

No items found.
Kohlman Johnson - Active Learning and Continuous Improvement

За

Kohlman Johnson - Active Learning and Continuous Improvement

За лектора

Колман Джонсън е Director of Software Development в компанията HedgeServ. Той е отдаден практик на TDD, Agile, двойно програмиране и софтуера като занаят.„От години имам привилегията да управлявам и работя заедно с разработчици на всички нива на умения. Според моя опит има една категория неща, които всички трябва да научат. Какъв е нашият бизнес и как работи. След като наех над 30 души на работа в HedgeServ, усъвършенствах процеса за включване на нови служители. Единствената най-добра стратегия за учене е да научите какво правите в момента.“, споделя Колман Джонсън

Tема на лекцията

About the topic

„For years now, I've had the privilege of managing and working alongside developers at all skill levels. In my experience, there is one category of things they all need to learn. What our business is and how it works. Having hired over 30 people in my tenure at HedgeServ, I’ve refined the process for onboarding new employees. The single best strategy for learning has been learn about what you are doing right now“, said Kohlman Johnson.