Общи условия за кандидати

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

С настоящите общи условия се регулират взаимоотношенията между Уиймсс ООД, от една страна, и кандидатите-участници в събития, под шапката на “Career Show”, от друга страна. Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да направите Вашата регистрация.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:

Събитие: Всяко събитие, което се организира под шапката на “Career Show”
Организатор: Уиймсс ООД
Кандидат: Всяко лице, попълнило регистрационната форма за участие като кандидат, която е достъпна на Уебсайта.
Уебсайт: Уебсайтът на събитието, който предоставя на участниците възможност за получаване на официална информация за събитието, както и онлайн регистрация.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕ

1. Кандидатът се регистрира за събития чрез регистрационна форма на Уебсайта. След като Кандидатът попълни формата, тя ще бъде прегледана.

2. С регистрацията си, Кандидатът се съгласява личните му данни да бъдат предоставени на работодателите-участници в събитието.

3. Регистрацията не гарантира достъп до съответното събитие. Ако Кандидатът отговаря на условията за присъствие, ще получи уведомяващ имейл, че кандидатурата е одобрена.

4. За да бъде одобрен за съответното събитие, Кандидатът трябва да отговаря на условията за предварително одобрение: минимум 1 година професионален опит; диплома за завършено висше образование и/или да бъде в процес на получаване на диплома за висше образование; минимум един чужд език на ниво B2, C1 или С2

5. Организаторът си запазва правото да не даде достъп до събитието на кандидат, без нужда да обосновава решението си.

6. Организаторът си запазва правото да потвърждава регистрацията на Кандидати, спрямо отворените позиции на работодателите-участници в събитието.

7. Достъп до съответното събитие се осъществява чрез лична регистрация. В този смисъл достъпът не е разменяем и не може да бъде предоставен на друго лице.

ПРИСЪСТВИЕ НА СЪБИТИЕ

1. Информация за съответното събитие, като място, дата, час, програма и др., ще бъдат обявени своевременно на Уебсайта.

2. Заснемане: С регистрацията си за съответното събитие, Кандидатът се съгласява с това да попада в снимков и видео материал от събитието.

3. Организаторът си запазва правото да ограничи достъпа до събитието на всеки Кандидат, посетител или представител на Фирма участник, без нужда да обосновава решението си.

ПРОМЯНА ИЛИ ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ

1. Организаторът си запазва правото да променя дата, час, място, съдържание на събитието. Такива промени ще бъдат отразени в Уебсайта.

2. Организаторът си запазва правото да отмени събитието при конкретни налагащи това обстоятелства. В този случай се задължава да изпрати уведомяващ имейл.

3. Организаторът не носи отговорност пред Кандидата за каквито и да било пътувания, настаняване, пребиваване или други разходи или задължения, произтичащи от промени в, отлагане, разсрочване или отмяна на Събитието, или от неуспешно от страна на Организатора уведомяване на Кандидата за такива промени, отлагане, разсрочване или отмяна.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. Непредвидени обстоятелства: Организаторът не носи отговорност за обстоятелства извън неговия контрол.

2. Финансови разходи: Организаторът не носи отговорност за разходи на Кандидата, като такива за транспорт, престой и пр.

3. Повреда или загуба на лични вещи: Организаторът не носи отговорност при повреда и/или загуба на лични вещи на Кандидата.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Повече по отношение на това как съхраняваме и използваме личните данни можете да видите тук.

2. Снимки и записи: Организаторът може да прави снимки, аудио и видео заснемане по време на събитието, които после да използва за съдържание на Сайта, социални мрежи и/или традиционни медии, както и за промоционални, корпоративни и маркетинг материали. С успешната си регистрация за Събитие Кандидатът се съгласява да бъде заснеман и записван и се отказва от всякакви права върху тези материали.

ПРОМЕНИ

Организаторът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени на уебсайта.

Контакти: [email protected]
Последни промени: 12.4.2021