Общи условия за кандидати

С настоящите условия се уреждат отношенията между „Уиймсс“ ООД („Организатор“)  в качеството му на управляващ платформата “Career Show“ и организатор на кариерни събития  – онлайн и присъствени – под същата марка, и физическите лица, които са регистрирани на сайта на платформата и взимат участие в  тях („Кандидати“). 

Молим да се запознаете с настоящите Общи условия преди да направите Вашата регистрация.

1.Регистрация и участие в събития

Регистрацията в платформата “Career show” за участия в организирани чрез нея кариерни събития се осъществява чрез регистрационна форма, приложена на сайта ни.

Преди да попълните личните си данни, е необходимо да се запознаете с настоящите Общи условия, както и с Политиката за лични данни, публикувана на сайта.

За да бъде успешна регистрацията Ви като кандидат, трябва да отбележите, че сте запознати и приемате нашите Общи условия и Политика за лични данни. С успешната регистрация на платформата, Вие се абонирате и за нашия бюлетин, като отписването може да стане по всяко време.

Регистрацията на сайта на платформата не Ви гарантира директен достъп до избраното събитие. Организаторът ще се свърже допълнително с Вас в случаите, когато отговаряте на условията за присъствие на заявеното от Вас събитие.

Организаторът си запазва правото да потвърждава регистрацията на кандидати, спрямо отворените свободни работни позиции на фирмите-участници в конкретното събитие.

Организаторът си запазва правото да откаже достъп до кариерно събитие на заявил участие кандидат, без да обосновава решението си за това. 

Достъп до съответното събитие се осъществява единствено и само чрез лична регистрация на кандидата. Достъп не се предоставя на трети лица, подали заявление за участие от името на кандидат.

Регистрацията за дадено събитие НЕ поражда задължения за Организатора да поема разходи по пътуване, настаняване и други съпътстващи такива на регистрирания кандидат при, по повод или във връзка с участието му в събитието, включително поради промяна/отлагане/отмяна на събитието или поради неуспешно уведомяване за настъпилите промени от страна на Организатора.

Организаторът си запазва правото да извършва промени по отношение на обявените кариерни събития – промяна на дата, час, лектори, местоположение и др., за което своевременно ще информира регистриралите се кандидати на уебсайта на платформата.

Организаторът си запазва правото да отложи или отмени изцяло събитието при възникнала необходимост. Организаторът се задължава да посочи друга за провеждане или да предостави допълнителна информация на уебсайта на платформата. 

Организаторът се задължава да предостави на сайта на платформата информация относно мястото, времето, лекторите, заложените теми, както и форматът на провеждане на събитието и присъстващите кандидат-работодатели на събитието. Регистрираните кандидати приемат и се съгласяват да се запознават регулярно с актуалната информация за дадено кариерно събитие, качена на сайта.

Всеки кандидат се задължава да предостави актуален електронен адрес при първоначалната си регистрация на платформата и се съгласява цялата кореспонденция, свързана със събитията да се осъществява на посочения при регистрацията e-mail адрес.

За успешно участие (особено в онлайн събитията) необходимо е кандидатът да се запознае с интернет браузърите, които се поддържат от платформата,обявените на сайта технически изисквания и организационни инструкции за виртуално участие в събитието.


За повече информация по отношение на техническите спецификации, може да посетите – https://careershow.bg/meetings. Организаторът не носи отговорност в случай, че кандидатът не може да вземе участие в заявено от него събитие поради неизпълнение на техническите изисквания на платформата.

Организаторът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, в т.ч. претърпени загуби или пропуснати ползи, евентуално причинени на кандидат преди, по време на или по повод дадено събитие.

2. Промени в ОУ

Организаторът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени на уебсайта на платформата.