Общи условия за фирми-участници

С настоящите условия се уреждат отношенията между „Уиймсс“ ООД в качеството му на управляващ платформата “Career Show“ и организатор на кариерни събития  – онлайн и присъствени – под същата марка („Организатор“) и лицата, които са регистрирани на сайта на платформата и взимат участие в тези събития като работодатели („Фирми-участници“). Молим да се запознаете с настоящите Общи условия преди да направите Вашата регистрация.

1. Авторски и сродни права

Всички авторски права и други права върху материалите (брошури, аудио, видео и снимкови записи, рекламни банери, плакати и др.), изготвени и предоставени от Организатора за целите на събитието преди, по време и след провеждането му, са собственост на Организатора и/или на съответните носители на авторски и сродни на тях права, възникнали по реда и условията на действащото законодателство. Всяка Фирма-участник има право да използва тези материали само за лична употреба. Копирането, ползването и разпространението на тези материали по каквито и да било начини и технически средства се разрешава само с изричното съгласие на Организатора и/или на носителя на съответните авторски и сродни права по реда и условията на ЗАПСП.

Фирмата-участник се съгласява предоставените от нея рекламни материали (вкл, но не само лого, брошури, банери, плакати, визитки и др.) да бъдат ползвани от Организатора, както и нейните представители да бъдат записвани (чрез аудио, видео и снимков материал) за целите на участието й в дадено кариерно събитие, както и тези материали и записи да се използват от Организатора с промоционална, маркетингова и рекламна цел за бъдещи кариерни събития на “Career Show“. Личните данни на представителите на Фирмите-участници ще се обработват съгласно нашата Политика за личните данни.

2. Събития 

От съображения за сигурност и за да бъде разрешен непосредствен достъп до съответното кариерно събитие на живо, всеки представител на Фирмата-участник трябва да носи своя отличителен знак (бадж, гривна или друго), предоставени от Организатора, по време на цялото събитие. Ако представител на Фирма-участник не се идентифицира с посочения отличителен знак или същият е загубен или унищожен, той/ тя няма да бъдат допуснати до съответното събитие. 

Организаторът си запазва правото да откаже достъп до кариерно събитие на физическо лице – представител на регистрирана фирма-участник, като предостави възможност на Фирмата-участник да посочи друго такова.

Организаторът си запазва правото да отложи или отмени изцяло събитието при възникнала необходимост. Организаторът се задължава да посочи своевременно на сайта на събитието друга дата за провеждането му или да предостави допълнителна информация на фирмите-участници. При възможност Организаторът ще се свърже с представител на фирмата-участник за предоставяне на информацията по повод отложеното или отменено събитие.

Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи за Фирмите-участници или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на регистрацията на Фирмата-участник.

Организаторът се задължава да предостави на сайта на платформата информация относно мястото, времето, лекторите, заложените теми, както и формата на провеждане на събитието и присъстващите работодатели на събитието. Организаторът си запазва правото да извършва промени във всеки един от посочените аспекти на съответното събитие, за което уведомява своевременно фирмите-участници на сайта на платформата.
Фирмата-участник приема и се съгласява да се запознава регулярно с актуалната информация за дадено кариерно събитие, качена на сайта.

Фирмата-участник се задължава да предостави актуален електронен адрес при първоначалната си регистрация на платформата и се съгласява цялата кореспонденция, свързана със съответното събитие да се осъществява на посочения e-mail адрес.

3. Услуги на платформата

При отмяна на присъствено събитие от датата на обявяването му на сайта на платформата до 45 дни преди провеждане на събитието таксата, заплатена за участието на Фирмата-участник, ще ѝ бъде възстановена от Организатора или ще ѝ бъде предоставена алтернативна услуга на по-висока стойност. При отмяна на събитието по-малко от 45 дни преди провеждането му, на Фирмата-участник ще бъде предоставена алтернативна услуга на по-висока стойност. При закупен комбиниран пакет за участие във физически и виртуален ден на събитието съобразно условията, публикувани на уебсайта на платформата, не се възстановява разликата от общата сума и сумата за участие на Фирмата-участник във виртуалния ден на събитието.

За да бъде предоставена успешно заявената услуга от платформата “Career Show”, Фирмата-участник се задължава предварително да се запознае с настоящите Общи условия, както и да следва инструкциите на Организатора, предоставени чрез сайта или на електронен адрес, посочен от Фирмата-участник.

За успешно участие (особено в онлайн събитията) необходимо е Фирмата-участник да се запознае с интернет браузърите, които се поддържат от платформата, и обявените на сайта технически изисквания за виртуално участие в събитието. Организаторът не носи отговорност в случай, че фирмата-участник не може да вземе участие в заявено от нея събитие поради неизпълнение на техническите изисквания на платформата.

При заявена допълнителна услуга от фирма-участник във връзка с предстоящо кариерно събитие, за реализирането на която Организаторът има нужда от предоставяне на информация за осъществяване на услугата, Фирмата-участник се задължава да предостави необходимата информация в срок, посочен в изпратения до нея имейл от Организатора, но не по-късно от 1 месец преди провеждане на събитието. В случай, че информацията не е предоставена от Фирмата-участник в посочения срок, Организаторът си запазва правото да не предостави заявената допълнителна услуга и не дължи възстановяване на заплатената такса за нея.
Всяки Фирма -Участник, регистрирана на сайта на платформата се абонира автоматично и за нашия бюлетин, като отписването може да се направи по всяко време.

4. Ограничаване на отговорността на Организатора

Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Фирми-участници при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, аварии, бунтове, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства от извънреден и независещ от Организатора характер, които препятстват провеждането на събитието.

Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатените суми на Фирми-участници при възникнали промени, отлагане, или анулиране на събитие, или за невъзможност по технически причини да се уведоми Фирмата-участник за настъпили промени, отлагане или анулиране на събитието.
Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатени суми, в случай че Фирмата-участник не присъства на заявеното и заплатено от нея събитие на живо.

Организаторът не носи отговорност за покриване на разходи за пътувания, хотелско настаняване, командировъчни или други допълнителни разходи на Фирма-участник, произтичащи от или свързани с промени, отлагане, или анулиране на събитието, както от невъзможност по технически причини да се уведоми Фирмата-участник за настъпили промени, отлагане или анулиране на събитието.

Организаторът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, в т.ч. претърпени загуби или пропуснати ползи, евентуално причинени на Фирмата-участник или нейни представители-физически лица преди, по време на или по повод събитието.

5. Обработка на лични данни

Съгласно българското законодателство и Общия регламент за защита на данни 679/2016/ЕС Организаторът има качеството на „Администратор на лични данни“. Като такъв, той определя начина, по който личните данни на кандидатите () се събират, разпространяват и съхраняват. Фирмите-участници се явяват „Обработващ лични данни“, поради което същите се задължават да събират, разпространяват и съхраняват лични данни, съгласно указанията на Администратора.

Фирмите-участници се задължават да ползват получените от Организатора/Администратор лични данни на кандидатите само и единствено за целите на самото събитие (в т.ч. проучване на кандидати, покани за интервю, предложения за работа и др.)

Фирмите-участници НЯМАТ право да обработват, разпространяват и предават на трети страни получените от Администратора лични данни, както и да добавят тези данни в други платформи и бази данни без предварително одобрение и дадено съгласие от „Уиймсс“ ООД. или след представено изрично писмено съгласие от Кандидатите.

Фирмите-участници се задължават да съхраняват и обработват личните данни на кандидатите за период, не по-дълъг от 6 месеца от тяхното получаване, както и да осигурят най-висока степен на защита при тяхното съхранение. Удължаване на срока за съхранение е възможен само ако кандидатът предостави изрично своето съгласие за това при поискване от фирмата-участник, проявила интерес към кандидата. Администраторът не носи отговорност за вреди, причинени на кандидата, от неизпълнение на задълженията за обработка и съхранение на личните му данни от фирмата-участник. 

Фирмите-участници носят отговорността да обработват предоставените от платформата лични данни на кандидатите в пълно съответствие с българското законодателство, както и да полагат добросъвестно всички разумни усилия да пазят доброто име и престиж на “Career Show” и на Организатора.

6. Такса регистрация

Всички цени за регистрация в платформата са в български лева без включено ДДС. След успешно приключване на регистрацията, Фирмата-участник ще получи потвърждаващ имейл с допълнителна информация за извършване на плащането.
Регистрацията се счита за валидна САМО след потвърдено плащане от страна на Организатора, което трябва да бъде извършено в срока, упоменат в потвърждаващия имейл.

При заплащане на сумата след упоменатия срок се начислява допълнителна такса в размер на 50% от крайната сума.

При заплащане след деня на събитието, се начислява допълнителна такса 100% от крайната сума.

7. Промени

Организаторът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени на сайта на платформата.

Контакти: [email protected]
Дата на последна промяна: 15.12.2020