Проф. д-р Димитър Димитров

Ректор
УНСС
Проф. д-р Димитър Димитров

Проф. д-р Димитър Димитров е ректор на Университета за национално и световно стопанство от декември 2019 г. Завършва ВИИ “К. Маркс” - София (1983-1988) г. със специалност “Икономика и управление на промишлеността”. Придобива научната степен „доктор“ (2004). Специализира в Groningen, the Netherlands Centre for European Security Studies, University of Groningen, Civil – Military Relations, sponsored by Volkswagen – Stiftung, Hannover, BRD (1997 – 1998); Bonn, Germany Bonn International Centre for Conversion (BICC) – Germany, Research fellowship on „Defence industry and Conversion in Bulgaria“, sponsored by Ford Foundation (2000); Monterey, California, USA, Middlebury Institute for International Studies (MIIS) at Monterey, Center for Non-Proliferation (CNS), Visiting fellowship on Nuclear Security Education, sponsored by CNS (2015).

Научните интереси на проф. д-р Димитър Димитров са в областта на икономика на отбраната и сигурността, икономическия анализ в отбраната, защита на критичната инфраструктура и ядрена сигурност. Има издадени 104 публикации.

Участвал е в 59 научни проекта (от 1993), включително 18 международни.Ръководител е на множество проекти за модернизация на висшето образование, сред които проект „Икономическото образование в България 2030“. Председател е на Националната мрежа за решения за устойчиво развитие SDSN Bulgaria и ръководител за България на Европейския университет ENGAGE.EU. Работи активно по Националната научна програма “Сигурност и отбрана”.

Представител е на УНСС в Международния институт за сигурност и сътрудничество, България (от 2009 г.) и член на Междуведомствената работна група по подготовка на проект за правилник на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет (2012), член на Междуведомствената работна група за подготовка на проект за Стратегия за изследвания и технологии в сигурността и отбраната (2012), член на Междуведомствената експертна работна група по изготвяне на Правилник за устройството и дейността на Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет във формирането на държавната политика в областта на защитата при бедствия (2012), член на Постоянната научно-експертна комисия (ПНЕК) по обществени и хуманитарни науки към Фонд „Научни изследвания“ (2013 – 2015). Представител е на УНСС в Обществения съвет по отбранителна политика към министъра на отбраната (от 2013 г.), член на Експертната група към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет (от 2014 г.), член на International Nuclear Security Education Network (INSEN) (от 2014 г.), член на Nuclear Security support Centres Network (NSSCNetwork), (от 2015 г.), член на Българската асоциация за регионални изследвания (БАРИ); ръководител и зам.-ръководител на Работна група 1 в Международната академична мрежа по ядрена сигурност, Виена, Австрия (2017 – 2019).Проф. д-р Димитър Димитров е награден с почетен плакет на Министерството на отбраната.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!