доц. д-р Радостин Вазов

Финансист
доц. д-р Радостин Вазов

Доц. д-р Радостин Вазов е дългогодишен преподавател по дисциплините: „Организация и финансиране на социално осигурителните системи“ „Организация и финансиране на здравно осигурителните системи“, „Социален мениджмънт“, „Иновации и предприемачество“, „Иновативни бизнес модели“, „Основи на финансите”, „Публични финанси”, „Корпоративни финанси, на английски“, „Публични финанси, на английски“, „Рисково финансиране на проекти, на английски“ и „Стратегически мениджмънт за предприемачи“ във Висшето училище по застраховане и финанси. Активно участва в изграждането и утвърждаването на ВУЗФ, като заема длъжностите „Изпълнителен директор“, „Ръководител катедра застраховане и осигуряване“, „Заместник ректор по европейски проекти и продължаващо обучение“, „Ръководител катедра Бизнес администрация и мениджмънт“.

Доц. д-р Радостин Вазов отговаря за развитието на международната дейност на университета. В резултат на това са реализирани съвместни бакалавърски и магистърски програми с University of Sheffield и съвместни програми с банки, застрахователни и инвестиционни компании. Радостин Вазов отделя специално внимание на магистърската програма по „Предприемачество“, благодарение на която са реализирани успешни стартиращи компании от студенти. Друг акцент в работата му е развитието на докторантските програми в резултат на което са привлечени докторанти от Индия, Германия, Австрия, Турция, Украйна, Полша, Македония, Словакия, Албания и Косово. Доц. д-р Радостин Вазов участва в разработването и управлението на редица европейски проекти. Член е на редакционна колегия на списание „Пари и култура“. Член на редакционна колегия на списание „VUZF review“. Член на редакционна колегия на списание „Математика +“.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!