Доц. д-р Атанас Атанасов

Председател
Национален статистически институт
Доц. д-р Атанас Атанасов

Доц. д-р Атанас Атанасов е председател на Националния статистически институт. Доктор по икономика, научна специалност „Статистика и демография“ – Българска академия на науките, Институт за икономически изследвания.

Ръководител и експерт в над 130 проекта в областта на статистиката. Консултирал множество международни и национални институции, в т.ч. Световната банка, Администрацията на Министерския съвет, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката, Националния осигурителен институт, Сметната палата, консултант на банки и други институции. Член на Световно иконометрично дружество (Member of the Econometric Society) и Европейска мрежа за индустриална и бизнес статистика (ENBIS)Автор на 60 научни публикации в областта на статистиката, в т.ч. 16 учебника и монографии, 15 статии в научни списания и 29 доклада в научни конференции.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!